Polecamy

Szkolenia BHP – podstawa bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo w pracy jest dla pracownika jedną z najważniejszych kwestii, na równi z terminowym wynagrodzeniem i poczuciem docenienia ze strony kierownictwa. Niestety, o ile różnie z tym bywa to zasady BHP mogą przyczynić się do zachowania zdrowia i życia pracownika – nawet w momencie wystąpienia wypadku w trakcie pracy.

Oczywiście, inną kwestią są bardzo wysokie kary nakładane przez PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Zatem jest w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika, aby odbyć szkolenia oraz przestrzegać zasad BHP. Funkcjonują dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe.

  1. Wstępne Szkolenia BHP Mazowieckie – o co w nich chodzi?

Jest to swoiste przyuczenie pracownika do pracy (odbywa się zaraz przed dopuszczeniem go do swojego stanowiska). Głównym ich zadaniem jest wyszkolenie go oraz przekazanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, jakie stanowią podstawę przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Wszystko oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz aktualnych przepisów, związanych z danym typem stanowiska. Wstępne szkolenia obejmują – instruktaż ogólny oraz stanowiskowy.

A. Instruktaż ogólny (BHP)

Polega on na szczegółowym przekazaniu wiedzy, dotyczącej zasad bezpieczeństwa zawartych w Kodeksie pracy, jaki obowiązuje u danego pracodawcy, ale także przybliżenie panującego w firmie regulaminu pracy. Oczywiście, niezbędnym elementem tego etapu szkolenia jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż ogólny muszą odbyć: praktykanci/studenci, uczniowie szkół zawodowych – generalnie wszyscy nowi pracownicy, jacy zostali zatrudnieni.

UWAGA: Jest on konieczny przed dopuszczeniem nowego pracownika do stanowiska pracy.

B. Instruktaż stanowiskowy BHP

Odbywa się już przy stanowisku pracy i prowadzony jest przez wykwalifikowanego instruktora. Instruktaż ten, ma za zadanie dokładne zapoznanie pracownika z jakimi zagrożeniami może się spotkać podczas pracy oraz jak wykonywać powierzone mu zadania, by ograniczyć do minimum ryzyko ich wystąpienia. Zwykle obejmuje następujące etapy:

  1. Ogólne omówienie stanowiska pracy – prowadzone zwykle przez przełożonego, np. brygadzistę, mistrza itd.
  2. Przedstawienie przez szkolącego wszystkich czynności jakie będzie wykonywał nowy pracownik wraz z ich pokazem. Oczywiście, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  3. Po dokładnym przedstawieniu przebiegu pracy na stanowisku, kolejnym krokiem ma być wykonanie tej samej czynności przez samego pracownika – pod kontrolą instruktora, który w przypadku niedoskonałości powinien przeprowadzić korektę i ponownie poinstruować szkolonego o przebiegu prac.
  4. Jeżeli wszystkie poprzednie etapy przebiegną bez problemu, pracownik może przystąpić do samodzielnej pracy (jeszcze pod kontrolą instruktora).

Instruktaż stanowiskowy BHP musi zakończyć się swoistym sprawdzianem, z którego wyniknie czy przedstawiony zakres bezpieczeństwa oraz technika wykonywanej pracy, została odpowiednio przez pracownika przyswojona. Pozytywny wynik jest dopiero podstawą do pełnego dopuszczenia nowego pracownika do pracy na powierzonym mu stanowisku. Czas trwania szkolenia jest uzależniony między innymi od doświadczenia zatrudnianej osoby, złożoności zadań jakie będzie wykonywała oraz zagrożeń jakie potencjalnie mogą wystąpić na danym stanowisku.

UWAGA: Odbycie szkolenia musi zostać potwierdzone na piśmie przez pracownika i zawierać: imię, nazwisko, miejsce, datę przeprowadzenia szkolenia oraz podpis pracownika.

  1. Szkolenie okresowe BHP

Cykliczne szkolenie, mające na celu przypomnieć wszelkie zasady bezpieczeństwa jakie są niezbędne na danym stanowisku pracy.

Dodaj komentarz